Wymagane dokumenty i rekrutacja online

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie powinna złożyć:

 1. W PIERWSZYM KROKU: podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata;
  INSTRUKCJA APLIKOWANIA W SYSTEMIE IRK (przewodnik stworzony jest dla kandydatów z zagranicy, proszę zwrócić szczególną uwagę na etapie wpisywania numeru PESEL, adresu oraz dyplomu ukończenia studiów);
 2. NASTĘPNIE: za pomocą poniższego systemu aplikacyjnego:
  1. wygenerowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia doktoranckie ISP;
  2. projekt realizacji rozprawy doktorskiej (max. 2 str);
  3. życiorys;
  4. poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów;
  5. kserokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  6. zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia);
  7. ewentualnie inne dokumenty np. certyfikaty, list motywacyjny;
 3. Dodatkowe wymagania opisane są w propozycjach rozpraw doktorskich.

DOKUMENTY NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:
Centrum Studiów Polarnych
Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

ORAZ PRZESŁAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZA POMOCĄ SYSTEMU APLIKACYJNEGO:
[expand]

  Formularz aplikacyjny na Interdyscyplinarne Studia Polarne na rok akademicki 2015/2016
  Application form for Interdisciplinary Polar Studies for the academic year 2015/2016

  DEADLINE: 15/08/2015

  Przed złożeniem aplikacji, zapoznaj się z wymaganymi dokumentami (format&nazwa wgrywanych dokumentów)
  Before submitting an application, you will see the required documents (format&name uploaded files)

  * wymagane / required

  Imię / First Name*

  Nazwisko / Last Name*

  E-mail*

  numer IRK / IRK number*

  Podanie z systemu IRK / Application from IRK system*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_podanie, LAST NAME_application
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  Jednostka Centum Studiów Polarnych / Unit of Centre for Polar Studies*

  Proponowany temat rozprawy doktorskiej / Proposed doctoral dissertation*

  Opis projektu doktorskiego / PhD project description*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_projekt, LAST NAME_project
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  Życiorys / CV*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_cv, LAST NAME_cv
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  List motywacyjny / Letter of motivation

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_list, LAST NAME_letter
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  Dowód osobisty / ID card*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_dowod, LAST NAME_idcard
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf, jpg, png.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  Dyplom magisterski / Diploma of Masters degree*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_dyplom, LAST NAME_diploma
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf, jpg, png.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  Zaświadczenie o średniej ocen / The certificate of grade average achieved in the course of studies

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_srednia_ocen, LAST NAME_grade_average
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  Dyplom: uczelnia i kierunek / Diploma: university or collage and field of study*:

  Ocena na dyplomie / Result of graduation*:

  Inne dokumenty / Other documents

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_inne_dok, LAST NAME_other_doc
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  CAPTCHA Code:*Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

  [/expand]

  Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
   w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”