Zadania

Do zadań Centrum należy :

 • współdziałanie w organizowaniu środowiskowych studiów doktoranckich w zakresie interdyscyplinarnych badań polarnych,
 • wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych,
 • rozwijanie programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w jednostkach naukowych tworzących Centrum,
 • prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych szczególnie uwzględniających udział w nich młodych pracowników naukowych i doktorantów,
 • inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych,
 • inicjowanie i organizowanie środowiskowych laboratoriów i nadzór nad nimi w celu prowadzenia badań przez doktorantów i młodych naukowców,
 • pozyskiwanie funduszy i prowadzenie badań w ramach wspólnych przedsięwzięć badawczych (krajowych oraz międzynarodowych).

Zadania Centrum będą realizowane poprzez:

 • organizację wspólnych szkoleń i konferencji naukowych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów w dziedzinach objętych zakresem działania Centrum,
 • wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem doświadczenia oraz infrastruktury Członków Centrum,
 • wspieranie wniosków Członków Centrum o inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycji budowlanych służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym,
 • współpracę w zakresie przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych o interdyscyplinarnej tematyce polarnej,
 • podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z upowszechnianiem nauki, w tym w szczególności poprzez prezentacje zadań i osiągnięć Centrum, w mediach, wykłady na forum Uniwersytetów III-go Wieku, popularno-naukowe konferencje tematyczne, udział w festiwalach i piknikach naukowych,
 • koordynację współpracy naukowo-dydaktycznej o szeroko rozumianej tematyce polarnej z innymi instytucjami naukowymi, krajowymi oraz partnerami zagranicznymi,
 • budowanie platformy informatycznej – platformy naukowej będącej forum wymiany informacji naukowej w zakresie zainteresowań naukowych Centrum,
 • wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie w miarę możliwości z infrastruktury i aparatury na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo- badawczych oraz badawczo- rozwojowych,
 • współpracę w zakresie działalności wydawniczej i publikacyjnej.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”