Proponowane tematy rozprawy doktorskiej

Lista proponowanych tematów w roku akademickim 2015/2016 [expand title=”więcej”]

Jednostka prowadząca – Uniwersytet Śląski

 1. Uwarunkowania oraz zmienność wieloletnia występowania ciekłych oraz stałych opadów atmosferycznych na Spitsbergenie w świetle współczesnych zmian klimatu.
 2. Drenaż wód w politermalnym systemie glacjalnym w oparciu o sondowania radarowe i modelowanie numeryczne.
 3. Funkcjonowanie kompleksu niwalnego w środowisku polarnym na przykładzie Svalbardu.
 4. Próba określenia występowania dolnej granicy występowania wieloletniej zmarzliny w górach średnich i wysokich Europy Środkowej oraz Spitsbergenu, przy zastosowaniu metod geofizycznych i analiz klimatycznych.
 5. Relacja wybranych form rzeźby peryglacjalnej z wieloletnią zmarzliną w oparciu o badania geofizyczne wybranych miejsc okolicy Hornsundu, Spitsbergen.
 6. Próba wyznaczenia stref glacjalnych na lodowcach politermalnych metodami teledetekcyjnymi i naziemnymi na Svalbardzie.
 7. Bilans energetyczny i efektywna ablacja w strefach uszczelinionych lodowców Spitsbergenu.

Jednostka prowadząca – Instytut Geofizyki PAN

 1. Stochastyczne modele geometrii i dynamiki sieci spękań lodu w obszarach polarnych.
 2. Modelowanie szeregów czasowych zjawisk polarnych za pomocą nieliniowego stochastycznego równania Langevina.
 3. Wpływ redepozycji śniegu na bilans masy lodowców polarnych.
 4. Ablacja termiczna i mechaniczna lodowców uchodzących do morza na podstawie analizy naziemnego skanowania laserowego.
 5. Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego morskich regionalnych profilowań refleksyjnych.
 6. Nowe statystyczne metody szacowania ryzyka hydrologicznych zjawisk ekstremalnych występujących w warunkach polarnych.
 7. Wykorzystanie synergii pomiarów lidarowych i fotometrycznych do badania zmienności aerozolu w obszarach polarnych.

Jednostka prowadząca – Instytut Oceanologii PAN

 1. Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego Spitsbergenu.
 2. Analiza statystyczna zmienności arktycznego systemu klimatycznego w erze obserwacji satelitarnych.
 3. Współoddziaływanie wielkoskalowych procesów atmosferycznych i oceanicznych z lokalnymi warunkami hydrograficznymi w wybranych fiordach arktycznych. [/expand]

Lista proponowanych tematów w roku akademickim 2014/2015  [expand title=”więcej”]

 Jednostka prowadząca – Uniwersytet Śląski

 1. Próba wyznaczenia stref lodu nałożonego na lodowcach Svalbardu metodami satelitarnymi i naziemnymi.
 2. Zastosowanie obrazów satelitarnych dla zbadania dynamiki lodowców uchodzących do morza (na przykładzie Spitsbergenu).
 3. Kwantyfikacja cech rzeźby obszarów sandrowych o różnej genezie.
 4. Określenie prawidłowości rozkładu przestrzennego pokrywy śnieżnej na lodowcach Spitsbergenu z uwzględnieniem roli orografii
  i przewiewania.
 5. Zmiany obecności i drenażu wód w lodowcach politermalnych na podstawie danych z sondowań radarowych.
 6. Bilans energetyczny i efektywna ablacja w strefach uszczelnionych lodowców Spitsbergenu.
 7. Główne szlaki przemieszczania się niżów w atlantyckim sektorze Arktyki oraz ich rola w kształtowaniu wybranych elementów klimatu.
 8. Wieloletnia zmienność gradientów barycznych i termicznych między Arktyką a obszarami sąsiednimi.
 9. Występowanie na Spitsbergenie ciekłych opadów atmosferycznych w sezonach zimowych na tle zmieniającego się klimatu.
 10. Kriomineralne utwory lodowców: ich osobliwości, geneza, zróżnicowanie oraz znaczenie.
 11. Kompleksowa ocena potencjału turystycznego Regionu Arktycznego.

Jednostka prowadząca – Instytut Geofizyki PAN

 1. Ewolucja procesów sedymentacji morskiej w rejonie Isbjornhamny w wyniku recesji Lodowca Hansa na Spitsbergenie.
 2. Wpływ lodu morskiego na falowanie i erozję wybrzeży na przykładzie Isbjornhamny i Recherchefjorden na Spitsbergenie.
 3. Zmienności promieniowania UV słońca docierającego do powierzchni ziemi w obszarach polarnych.
 4. Zmiany albedo gruntu w różnych skalach czasowych i ich wpływ na poziom  promieniowania UV docierającego do powierzchni gruntu.
 5. Charakterystyki przepływu w korycie rzecznym z pokrywą lodową.
 6. Projekcje zmian masy lodowców w warunkach zmieniającego się klimatu.
 7. Sezonowa dynamika zmienności temperatury oraz procesów sedymentacyjnych w rzekach i jeziorach polarnych.
 8. Mechanizm rozrywu w zjawiskach lodowcowych w oparciu o inwersję sejsmogramów.
 9. Relacje skalowania w lodowcowych zjawiskach sejsmicznych.
 10. Dynamika sejsmicznych zjawisk lodowcowych w świetle modelu fiber bundle model.
 11. Modelowanie szeregów czasowych wstrząsów lodowcowych za pomocą nieliniowego stochastycznego równania Langevina.
 12. Geotektonika i paleogeografia wschodniego Svalbardu na podstawie badań paleomagnetycznych skał neoproterozoiku i wczesnego paleozoiku Ziemi Północno – Wschodniej.
 13. Niestabilności pływowe w jądrze Ziemi a oscylacje pola magnetycznego w obszarach polarnych.
 14. Wpływ redepozycji śniegu na bilans masy lodowców w Arktyce i Antarktyce.

Jednostka prowadząca – Instytut Oceanologii PAN

 1. Pochodzenie, rozmieszczenie i właściwości materii organicznej w Arktyce-badania modelowe i eksperymentalne.
 2. Obieg zanieczyszczeń w Arktyce.
 3. Zooplankton jako podstawowe źródło pożywienia dla dwuśrodowiskowych ptaków w dobie zmian klimatu w Arktyce.
 4. Procesy kolonizacji i sukcesji w polarnych ekosystemach morskich.
 5. Badania aerozolu morskiego w warstwie przejściowej atmosfery ponad powierzchnią morza i strefy brzegowej.
 6. Badania strumieni masy, pędu oraz gazów istotnych dla klimatu na morzach Arktyki Europejskiej.
 7. Wpływ aerozolu na zmiany klimatyczne.
 8. Analiza statystyczna zmienności arktycznego systemu klimatycznego w erze obserwacji satelitarnych.
 9. Transformacja mas wodnych w Morzach Nordyckich.
 10. Rola megafauny bentosowej we fiordach Spitsbergenu.
 11. Wielkość otwornic jako paleontologiczny wskaźnik zmian klimatu w holocenie.
 12. Rozkłady wielkościowe w makrozoobentosie Arktycznym w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

Istnieje także możliwość zaproponowania autorskiego tematu rozprawy doktorskiej. [/expand]

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”